2006

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน - The Mall Ngamwongwan

2007

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน - The Mall Ngamwongwan

2008

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน - The Mall Ngamwongwan

2009

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน - The Mall Ngamwongwan

2010

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (2006 - 2010) - The Mall Ngamwongwan

2011

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (2007 - 2011) - The Mall Ngamwongwan

2012

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (2008 - 2012) - The Mall Ngamwongwan

2013

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (2009 - 2013) - The Mall Ngamwongwan

2014

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (2010 - 2014) - The Mall Ngamwongwan

2015

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปี ติดต่อกัน (2006 - 2015) - The Mall Ngamwongwan

2016

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 11 ปี ติดต่อกัน (2006 - 2016) - The Mall Ngamwongwan

2006

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด - The Mall Ngamwongwan

2007

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด - The Mall Ngamwongwan

2008

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด - The Mall Ngamwongwan

2009

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด - The Mall Ngamwongwan

2010

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด - The Mall Ngamwongwan

2005

โครงการโรงงานสีขาว ได้ดำเนินการป้องกันแลแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ - The Mall Ngamwongwan

2013

ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส) - The Mall Ngamwongwan

2016

ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส) - The Mall Ngamwongwan

2009

ใบรับรองได้ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน "สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา" ของกรมอนมัยกระทรวงสาธารณสุข - The Mall Ngamwongwan

2010

ใบรับรองได้ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน "สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา" ของกรมอนมัยกระทรวงสาธารณสุข - The Mall Ngamwongwan

2012

ใบรับรองได้ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน "สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา" ของกรมอนมัยกระทรวงสาธารณสุข - The Mall Ngamwongwan

2012

ใบรับรองได้ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน "สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา" ของกรมอนมัยกระทรวงสาธารณสุข ระดับดีมาก 5 ปีซ้อน (พ.ศ. 2008 - 2012) - The Mall Ngamwongwan

2015

โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาลี (กระทรวงแรงงาน) - The Mall Ngamwongwan

2008

ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ASO Thailand ระดับทอง - The Mall Ngamwongwan

2011

ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการ (ประเมินโดย สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทย ต้านภัยเอดส์ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นนทบุรี) ASO Thailand ระดับทอง - The Mall Ngamwongwan

2011

ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการ (ประเมินโดย สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาสภาพสังคม) ASO-T Thailand ระดับแพลทินัม - The Mall Ngamwongwan

2009

สถานประกอบกิจการดีเด่น เนื่องในวันเอดส์โลก จากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย - The Mall Ngamwongwan

2013

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ปี 2013 - The Mall Ngamwongwan

2005

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และ จ.นนทบุรี - The Mall Ngamwongwan

2005

ใบรับรองจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ผ่านการตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัย ปี 2006 - 2007 - The Mall Ngamwongwan

2016

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เกียรติยศ 10 ปี ติดต่อกัน - The Mall Ngamwongwan

2016

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 59 - The Mall Ngamwongwan

2014

ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ (Thailand Property Awards) - Emporium

2014

เซาธ์อีส เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ (Southeast Asia Property Awards) - Emporium

2016

ประกาศเกียรติคุณผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก(Bangkok Clean and Green) - Emporium

2014

ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ (Thailand Property Awards) - EmQuartier

2014

เซาธ์อีส เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ (Southeast Asia Property Awards) - EmQuartier

2016

ประกาศเกียรติคุณผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก(Bangkok Clean and Green) - EmQuartier

2008

สุดยอดส้วมแห่งปี 2550 (Best Publu Toilet Of The Year 2007) - Siam Paragon

2008

สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน - Siam Paragon

2009

สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน - Siam Paragon

2010

สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน - Siam Paragon

2011

สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน - Siam Paragon

2012

สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน - Siam Paragon

2010

โล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการทำงาน หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างดี - Siam Paragon

2011

โล่เชิดชูเกียรติ 5th Siam Paragon Bangkok Royal Ochid Paradisse 2011 - Siam Paragon

2012

โล่เชิดชูเกียรติ แบรนด์เกมส์ กีฬา เพิ่มปัญญา นานาชาติ - Siam Paragon

2012

22nd International Award For Business Excellence, Madrid Spain - Siam Paragon